Dodatok
k stanovám Pozemkového spoločenstva pasienkárov Heľpa podľa zákona č. 110/2018 ktorým sa mení a doplňa zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spločenstvách.

Stanovy pozemkového spoločenstva pasienkárov Heľpa sa menia a dopĺňajú takto :

 1. V čl. II sa za sídlo spoločenstva : Obec Heľpa , PSČ 976 68 Heľpa , okres Brezno vkladá :
  Pozemkové spoločenstvo vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti.
 2. V čl. IV odst. 1 písm. a znie: Nadobudateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinnosti člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv a povinnosti člena spoločenstva a v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve o spoločenstve.
 3. V čl. IV odst. 3 znie : Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m², zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2 000 m².
 4. V čl. IV odst. 4 znie : Pri prevode podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkúpnom práve, ak nejde o prevod podľa § 11 odst. 2 .
 5. V čl. IV odst. 5 znie : Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponuknúť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo , možno ho previesť na tretiu osobu.
 6. V čl. IV odst. 7 znie :
 7. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.
  2.Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti
  a/ nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľnosti.
  b/ ku ktorým vlastnícke právo nebolo preukazané.
  Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa bodu 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo; fond prijíma podiel na zisku alebo na nájomnom podľa § 20.
 8. V čl. V v odst 1 sa vkladá nové písmeno d. ktoré znie : iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve.
 9. V čl. V odst. 2 za písm. „ b“ vkladá až „d“ a za slovo „18-násť rokov“ vkladá „ najneskôr v deň voľby písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru“.
 10. V článku VI odst. 2 znie : Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavuje aspoň štvrtinu hlasov všetkých členov spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spločenstva, ktorí ho o zvolania zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutia zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada má právo a povinnosti výboru podľa odsekov 2 až 4 a odseku 6 .
 11. V čl. VI odst. 3 sa celý vypúšťa a odsek 3 znie : Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondečného hlasovania, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a navrátovú obálku a v pozvánke uvedenie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na zvolanie zasadnutia zhromaždenia formou korešpodenčného hlasovania sa primerané vzťahujú odst. 2 až 4.
 12. V čl. VI odst. 4 písm. c znie: voliľ a odolávať členov a náhradníkov členov orgánov spločenstva v uvedených v čl. V písm. b až d , za písm. „j“ vkladá nové písmeno „k“, ktoré znie : rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 odst. 10.
 13. V čl. VI odst. 5 sa za slovo „ 500 dielov“ vkladá „ Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého , nemá pri rozhodovaní zhromaždenia žiadne hlasy“.
 14. V čl. VI odst. 6 znie : Zhromaždenie rozhoduje podľa čl. VI odst. 4 písm. a/,b/,h/,i/ nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva; o veciach podľa odst. 4 písm. c/,e/,f/,g/, a j/ zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 odst. 1 a 2 a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. O veciach podľa odst. 4 písm. d/ a k/ rozhoduju len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.
  Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje.
 15. V čl. VI odst. 8 sa slovo „podľa odst. 2“ mení „ podľa odst. 4“. a do poslednej vety sa za „ odst. 4 písm. vkladá : a/,b/,d/,h/,i/, a k/.
 16. V článku VII sa vkladá nový odst. 8, ktorý znie : Ak výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo v ktorom výbor nemá počet členov podľa odst. 2 tohoto článku a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolania nového výboru alebo člena výboru môže vykonávať len :
  a/ úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,
  b/ náhradnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,
  c/ úkony súvisiace s plnením daňových povinnosti.
 17. V článku VII sa vkladá nový odst. 9, ktorý znie : Ak výbor v mene spoluvlatníkov spločnej nehnuteľnosti uzatvorí zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej
  nehnuteľnosti, nadobudateľom podielu sa stávajú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti v pomerne podľa veľkosti podielov a cenu platí spoločenstvo.
 18. V článku VII sa vkladá nový odst. 10, ktorý znie : Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľosti na spoločenstvo je zakázaný, ak by podiel spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločnej obhospodarovanej nehnuteľnosti presiahol 49 %.
 19. V článku VIII odst. 5 sa za slovo „ spoločenstva“ vkladá „alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohoto zákona, zmluvy o spoločenstve alebo stanov, dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa § 14 podst. 2 až 4 a 6. Dozorná rada zvolá zasadnutie zhromaždenia, ak ju o to požiada splnomocný zástupca členov spoločenstva podľa § 14 odst. 5.“
 20. V článku VIII sa vkladá nový odst. 6, ktorý znie : Ak dozornej rade , uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolená nová dozorná rada, alebo nemá počet členov podľa odst. 2 a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia novej dozornej rady alebo člena dozornej rady môže vykonávať len oprávnenia podľa odst. 5.
 21. V čl. IX odst. 1 sa v poslednej vete za „písm. vkladá a/,b/,d/,h/,i/,a k/ týchto stanov.
 22. V čl. IX v odst. 3 v tretej vete za slovo podielu mení „ a dňom vstupu do práv a povinnosti člena spločenstva a v rozsahu nadobudnutého podieli pristupuje aj k zmluve o spoločenstve“.
 23. V čl. IX v odst. 6 v štvrtej vete slovo „musí“ vypúšťa a vkladá sa slovo „ môže“.
 24. V článku IX odst. 7 znie : Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
 25. V čl. IX odst. 8 sa za slovo „zakázaný“ vkladá „ ak by podiel spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločnej obhospodarovanej nehnuteľnosti presiahol 49 %“.

V Heľpe dňa 9. 9 a 10. 9. 2018

Za výbor spoločenstva:

Predseda spločenstva : Pavel Mak

Podpredseda : Michal Fiľo

Za dozornú radu spoločenstva :
Predseda dozornej rady : Mária Oravkinová