Oznam

PSP a PSU Heľpa oznamuje svojím podielníkom, že pre opatrenia COVID19 valné zhromaždenie sa v roku 2020 nebude konať. Náhradné valné zhromaždenie sa bude konať podľa situácie v jarných mesiacoch roka 2021, kde sa uskutoční aj voľba členov nového výboru. Každý podielník, ktorý má záujem kandidovať za člena nového výboru, nech sa prihlási u predsedu

Dodatok k spoločenskej zmluve Pozemkového spoločenstva urbarialistov

Dodatok k spoločenskej zmluve Pozemkového spoločenstva urbarialistov Heľpa podľa zákona č. 110/2018 ktorým sa mení a doplňa zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spločenstvách. Spoločenská zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov Heľpa sa mení a dopĺňa takto : Za sídlo pozemkového spoločenstva : Heľpa sa vkladá Pozemkové spoločenstvo vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti V čl. III odst. 1 písm.

Dodatok k spoločenskej zmluve Pozemkového spoločenstva pasienkárov

k spoločenskej zmluve Pozemkového spoločenstva pasienkárov Heľpa podľa zákona č. 110/2018 ktorým sa mení a doplňa zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spločenstvách. Spoločenská zmluva pozemkového spoločenstva pasienkárov Heľpa sa mení a dopĺňa takto : Za sídlo pozemkového spoločenstva : Heľpa sa vkladá Pozemkové spoločenstvo vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti V čl. III odst. 1 písm. a

Dodatok k stanovám Pozemkového spoločenstva urbarialistov

Dodatok k stanovám Pozemkového spoločenstva urbarialistov Heľpa podľa zákona č. 110/2018 ktorým sa mení a doplňa zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spločenstvách. Stanovy pozemkového spoločenstva urbarialistov Heľpa sa menia a dopĺňajú takto : V čl. II sa za sídlo spoločenstva : Obec Heľpa , PSČ 976 68 Heľpa , okres Brezno vkladá : Pozemkové

Dodatok k stanovám Pozemkového spoločenstva pasienkárov

Dodatok k stanovám Pozemkového spoločenstva pasienkárov Heľpa podľa zákona č. 110/2018 ktorým sa mení a doplňa zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spločenstvách. Stanovy pozemkového spoločenstva pasienkárov Heľpa sa menia a dopĺňajú takto : V čl. II sa za sídlo spoločenstva : Obec Heľpa , PSČ 976 68 Heľpa , okres Brezno vkladá : Pozemkové

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

ZMLUVA o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti zmysle § 5 Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Názov pozemkového spoločenstva : Pozemkové spločenstvo urbarialistov Heľpa Sídlo pozemkového spoločenstva : Heľpa Preambula Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmlyle § 8 odst. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec z viacerých samostaných pozemkov a je

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

ZMLUVA o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti zmysle § 5 Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Názov pozemkového spoločenstva : Pozemkové spoločenstvo pasienkarov Heľpa Sídlo pozemkového spoločenstva : Heľpa Preambula Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle § 8 odst. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec z viacerých samostaných pozemkov a je

Stanovy Pozemkového spoločenstva urbarialistov Heľpa v zmysle § 5 Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Článok I Spoločenstvo s právnou subjektivitou. Vzniká dňom registrácie v registri pozemkových spoločenstiev, vedenom na Okresnom úrade v Brezne. Článok II Názov a sídlo spoločenstva Názov spoločenstva je : Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Heľpa Sídlo spoločenstva : Obec Heľpa, PSČ 976 68, okres Brezno Článok III Predmet činnosti Predmetom činnosti spoločenstva je : 1/Vykonávať poľnohospodársku prvovýrobu