ZMLUVA
o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti zmysle § 5 Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Názov pozemkového spoločenstva : Pozemkové spločenstvo urbarialistov Heľpa
Sídlo pozemkového spoločenstva : Heľpa
Preambula
Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmlyle § 8 odst. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec z viacerých samostaných pozemkov a je nedeliteľná, ak zákon neustanovuje inak, ktorá je zapísaná na listoch vlastníctva:

Číslo listu vlastníctva Číslo parcely Výmera m2 Druh pozemku

LV
1610 C 1883/3 679121 lesné poz.
1884 68208 lesné poz.
1893/2 81955 trv.tr.porasty
1895/2 1201 zast.pl. a nadv.
1896 638 vodné plochy
1897/2 26263 ost.plochy
1898 317 zast.pl. a nadv.
1899/2 885 zast.pl. a nadv.
1900/2 38 zast.pl. a nadv.
1901/2 1738 trv.tr.porasty
1902/4 2192 ost.plochy
1903/3 21056 trv.tr.porasty
1904/3 83663 les.pozemky
1905 3958 les.pozemky
1914 4283 les.pozemky
1915 67 zast.pl. a nadv.
1916 3114 les.pozemky
1917 2426 les.pozemky
1918 3438 les.pozemky
1919 67341 les.pozemky

LV
1611 E 1619/8 228 trv.tr.porast
C 1883/4 135491 les.pozemky
1906 641 zast.pl. a nadv.
1907 762 zast.pl. a nadv.
1910/4 150 zast.pl. a nadv.
1911 3409 ost. plochy
1912 186906 les.pozemky
1913 4756 les.pozemky
1920 88172 les.pozemky
1921 2781 ost.plochy
1922 154 zast.pl. a nadv.
1923 866 vodné plochy
1924/1 1052 zast.pl. a nadv.
1927/4 192715 trv.tr.porasty
1927/6 38088 trv.tr.porasty

-2-
1927/7 38304 trv.tr.porasty
2021/4 1695 trv.tr.porasty
2021/5 6637 trv.tr.porasty
2072/2 57 orná põda
2072/3 53 orná põda
2072/5 34 orná põda
2072/6 40 orná põda
2072/7 5591 orná põda
2260/2 3480 zast.pl. a nad.

LV 1801 zast.plocha chata

Listy vlastníctva pre katastrálne územie obce Heľpa sú vedené na Katastrálom úrade v Brezne.
Počet všetkých podielov spoločnej nehnuteľnosti je 264000

Článok I
Založenie a vznik spoločenstva
Spoločenstvo s právnou subjektivitou vzniklo dňom registrácie v registri pozemkových spoločenstiev, vedenom na Okresnom úrade v Brezne 3. 3. 1999.
Článok II
Hospodárenie spoločenstva
Predmetom činnosti spoločenstva je :
1/ vykonávať poľnohospodársku prvovýrobu a s tým súvisiace spracovanie, alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,
2/ hospodáriť v lesoch v zmysle lesného zákona a k nemu patriacich vykonávacích predpisov pod štátnym odborným dozorom,
3/ spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 1,2 v súlade s osobitnými predpismi podľa § 19 odst. 2 zákona č. 97/2013 Z.z.,
4/ spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov podľa § 19 ost. 3 zákona č. 97/2013 Z.z.,
5/ spoločenstvo môže dávať do prenájmu poľnohospodárske pozemky na základe nájomnej zmluvy,
6/ spoločenstvo bude konať tak, aby racionálne hospodárilo na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávalo spoločné veci, vyplývajúce zo spoluvlastníctva.
Článok III
Členstvo v spoločenstve
1.Členmi spoločenstva sa môžu stať tie fyzické osoby a  právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi podielu spoločnej nehnuteľnosti.
a/ Každý, kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpi k zmluve o založení a to do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohto vlastníctva.
b/ Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, jej rodné číslo, veľkosť vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti, počet hlasov a deň zápisu do zoznamu.
c/ Do zoznamu členov spoločenstva sa vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva.

 1. Za trvania spoločenstva členstvo vzniká alebo zaniká prechodom, alebo prevodom vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti, pričom nadobúdateľ vlastníctva sa stáva členom spoločenstva.
  3.Pri prevode vlastníctva na zamedzenie drobenia jednotlivých vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľností je stanovené, že novovzniknuté vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti nemôžu mať výmeru menšiu ako 2000 m² poľnohospodárskej pôdy a 5000 m² lesnej pôdy. Právne vzťahy ohľadne podielov menších ako 2000 m2, ktoré vznikli, nie sú limitom minimálnej výmery z hľadiska zachovania členstva v spoločenstve a ich nadobudnutia novým členom v  spoločenstve v pôvodnej výmere dotknuté.
  4.Pri prevode spoluvlastníckeho podielu, okrem prevodu na osoby blízke, majú predkupné právo len členovia spoločenstva.
  5.Člen spoločenstva (spoluvlastník) môže zmluvou previesť svoj podiel na inú osobu len so súhlasom Valného zhromaždenia. To neplatí, ak ide o  prevod spoluvlastníckeho podielu na spoluvlastníka spoločnej nehnuteľnosti, alebo príbuzných v  priamom rade a  súrodencov.
  6.Dohoda o prevode vlastníckeho podielu musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom vkladu do katastra nehnuteľnosti.
  7.Členovi spoločenstva, ktorý vážnejšie poškodí jeho záujmy /krádeže, poškodzovanie spoločného majetku a pod. / môže Valné zhromaždenie na návrh výboru obmedziť jeho práva člena spoločenstva a to podľa povahy a závažnosti previnenia, až na dobu troch rokov.
  Obmedzenie sa týka:
  a/ právo voliť a byť volený do orgánov spoločenstva,
  b/ právo hlasovaním spolurozhodovať o otázkach činnosti spoločenstva.
 2. Podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a osôb uvedených v § 10 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (osoby, ktoré neuplatnili svoje práva o obnove pôdnych vlastníckych vzťahov, osoby, ktoré svoje vlastnícke právo nepreukázali a osoby, ktorých miesto trvalého pobytu nie je známe) spravuje Slovenský pozemkový fond, ktorý ich prenajme spoločenstvu na účely lesného hospodárstva a poľnohospodárstva.
 3. Členstvo v spoločenstve zaniká:
  a/ smrťou člena spoluvlastníctva,
  b/ zánikom vlastníckych práv člena spoločenstva ohľadne všetkých jeho spoluvlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti (predajom, darovaním)
  Článok IV
  Orgány spoločenstva
  1/ Orgánmi spoločenstva sú :
  a/ zhromaždenie
  b/ výbor
  c/ dozorná rada
 4. Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b môžu byť volení členovia spoločenstva, alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva starší ako 18 rokov.
  Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou o spoločenstve môže byť iba osoba , ktorá je spôsobilá na právne úkony.
  Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.
 5. Volebné obdobie orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ a c/ bolo schválené na obdobie 5 rokov na čiastkových zhromaždeniach dňa 10. 9. 2017, 11. 9. 2017 a 12. 9. 2017
 6. Členovi orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ a c/ možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny schváli valné zhromaždenie.
  Článok V
  Zhromaždenie
 7. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti, alebo s nimi nakladá. Výbor pozýva členov spoločenstva na zasadnutie zhromaždenia písomnou pozvánkou. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o riadne zhromaždenie, či ide o čiastkovú schôdzu alebo o mimoriadne zasadnutie zhromaždenia. Program zasadnutia zhromaždenia a poučenia o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.
 8. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva v termíne, ktorí navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia, alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva obvodný lesný úrad. Obvodný lesný úrad má povinnosti výboru poodľa odseku 1.
  3.Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá Okresný úrad-pozemkový a lesný odbor. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného Okresného úradu-pozemkového a lesného odboru, ktorý ho bude viesť do zvolenia predsedu zhromaždenia.
 9. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí :
  a/ schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny a doplnky,
  b/ schvaľovať stanovy a ich zmeny,
  c/ voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,
  d/ rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 odst. 2,
  e/ rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom spoločenstva,
  f/ schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku,
  g/ rozhodovať o rozdelení zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty,
  h/ rozhodovať o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti, alebo do družstva,
  i/ rozhodovať o zrušení spoločenstva,
  j/ rozhodovať o ďaľších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.
  5/ Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinnostiach 1 hlas za každých aj začatých 500 dielov.
  6/ Zhromaždenie rozhoduje podľa tohoto článku odst. 4 písm. a/,b/,d/,h/ a i/ nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva, v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje, alebo s ktorými nenakladá fond.
  7/ Zhromaždenie mȏže zasadať formou čiastkových schȏdzi, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schȏdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva mȏže hlasovať len na jednej z čiastkových schȏdzi. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schȏdzach. Na zvolanie čiastkovej schȏdze sa primerane vzťahuje odst. 1 tohto článku.
  8/ Výbor mȏže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa odst. 2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia rozhodujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemȏže na mimoriadnomn zasadnutí rozhodovať o veciach podľa tohoto článku odst. 4 písm. a/až d/, h/ a i/.
  9/Výbor je povinný informovať Okresný úrad-pozemkový a lesný odbor o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.
  Článok VI
  Výbor
  1/ Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva o spoločenstve, alebo stanovy, alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom o pozemkových spoločenstvách iným orgánom spoločenstva.
  2/ Výbor má 7 členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Členov výboru spoločenstva volí zhromaždenie zo svojích členov priamou voľbou v tajnom hlasovaní.
  Výbor si volí spomedzi seba predsedu a podpredsedu.
  Výbor môže predsedu a podpredsedu v prípade porušenia stanov, alebo spoločenskej zmluvy, alebo pre neplnenia si svojích povinnosti kedykoľvek odvolať.
  3/ Výbor koná za členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 odst. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy a vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, ale na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobudnutia vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.
  4/ Výbor za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva niečo iné. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je však na právny úkon, ktorý robí výbor predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného člena výboru.
  5/ Predsedu spoločenstva v prípade jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda, alebo poverený člen výboru zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev.
  6/ Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou učtovnou uzavierkou aj návrh spõsobu rozdelenia zisku a spôsobu úhrady straty.
  7/ Finančnú agendu spoločenstva vedie hospodár-účtovník, ktorý musí mať podpísanú hmotnú zodpovednosť.
  Článok VII
  Dozorná rada

1/Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.
2/ Dozorná rada má troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore spoločenstva.
3/ Predseda dozornej rady, alebo ním poverený člen dozornej rady má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru s hlasom poradným.
4/ Na čele dozornej rady, stojí predseda dozornej rady. Členov dozornej rady volí zhromaždenie priamou voľbou v tajnom hlasovaní. Predsedu dozornej rady si volia členovia priamou voľbou v tajnom hlasovaní.
5/ Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza, alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva.

Článok VIII
Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

1.Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločenstva nehnuteľnosti, alebo s ktorým nakladá podľa § 10 odst. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvach, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V odst. 4 písm. a/,b/,d/,h/, a i/ tejto zmluvy.
2.Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom, alebo prechodom vlastnického práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2.
3.Nadobudateľ vlastnického práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom, alebo prechodom vlastnického práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinnosti člena spoločenstva v rozsahu nadobudnutého podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastnického práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.
4.Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinosti vyplyvajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
5.Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v kastastri nehnuteľnosti na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinnosti vyplyvajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.
6.Na prevod podielu spoločnej nehuteľnsoti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecne ustanovenie o predkupnom práve/ § 140 OZ/ ak nejde o prevod podľa § 11 odst. 2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, mȏže ho predať tretej osobe.
7.Prevod vlastnického práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých listoch vlastníctva a pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteťnosti je zakázaný.

 1. Prevod alebo prechod vlastnikého práva k podielu na spoločenej nehnuteľnosti, alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.
 2. Zmluva o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách, tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 odst. 5 /zákona NRSR č. 165/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov/.
 3. Výnos z predaja oddelenej časti spoločenej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nenakladá fond, výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje, alebo s ktorými nakladá/ §18 odst. 5 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z./ Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca mȏže písomne u fondu uplatniť svoje právo o vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastnického práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.
 4. Odseky 10 a 11 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastnického práva vyvlastnením sa primerané vzťahujú odseky 9 a 10 tohoto článku.
  12.Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti mȏžu spoločnú nehnuteľnosť, alebo aj časť prenajať.
 5. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianského zákoníka § 87 odst. 1, § 9 odst. 1 až 3 a 7 až 10, § 10 odst. 4 a § 15 odst. 2 až 4 ak zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.
  Článok IX
  Zrušenie a zánik spoločenstva
  Spoločenstvo sa zrušuje :
  1.Nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti jedným vlastníkom.
 6. Dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
 7. Vyhlásením konkurzu.
 8. Rozhodnutím zhromaždenia.
 9. Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahuje všeobecné ustanovenie o likvidácii spoločnosti podľa § 70 až 75 Obchodného zákoníka.
 10. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra. Článok X Poľovníctvo
 11. V  prípade záujmu uzatvárať nájomnú zmluvu za účelom výkonu práva poľovníctva na pozemkoch Spoločenstva.
 12. Uprednostňovať záujemcov z  radov vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti Spoločenstva.
  Nájomnú zmluvu podpisuje predseda , podpredseda a  ďalší jeden člen výboru po prejednaní a schválení vo výbore.

Článok XI
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť účinnosť dňom schválenia zhromaždením spoločenstva.
Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvach a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na územi Slovenskej republiky.
Zmluva bola schválená na čiastkových zhromaždeniach spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov Pozemkového spoločenstva pasienkárov Heľpa nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov dňa 10. 9. 2017, 11. 9. 2017 a 12. 9. 2017.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
a/zoznam členov spločenstva
b/ prezenčná listina členov spločenstva zo zhromaždenia
V Heľpe, dňa 12. 9. 2017
Za výbor spoločenstva :
Predseda spoločenstva : Pavel Mak ……………………
Podpredseda spoločenstva: Ing. Milan Oravkin ….……………….

Za dozornú radu spoločenstva :
Predseda dozornej rady spoločenstva: Mária Oravkinová ……………………….