Článok I

Spoločenstvo s právnou subjektivitou vzniká dňom registrácie v registri pozemkových spoločenstiev, vedenom na Okresnom úrade v Brezne.

Článok II
Názov a sídlo spoločenstva

Názov spoločenstva je : Pozemkové spoločenstvo pasienkárov Heľpa
Sídlo spoločenstva : Obec Heľpa, PSČ 976 68, okres Brezno

Článok III
Predmet činnosti

Predmetom činnosti spoločenstva je :
1/Vykonávať poľnohospodársku prvovýrobu a s tým súvisiace spracovanie, alebo úpravu poľnohospodárskych produktov.
2/Hospodáriť v lesoch v zmysle lesného zákona a k nemu patriacich vykonávacích predpisov pod štátnym odborným dozorom.
3/Spoločenstvo mȏže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.
4/Spoločenstvo môže dávať do prenájmu poľnohospodárske pozemky na základe nájomnej zmluvy.
5/Spoločenstvo bude konať tak, aby racionálne hospodárilo na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávalo spoločné veci, vyplývajúce zo spoluvlastníctva.

Článok IV
Členstvo v spoločenstve

 1. Členmi spoločenstva sa môžu stať tie fyzické osoby a  právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi podielu spoločnej nehnuteľnosti.
  a) Každý, kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpi k zmluve o založení a to do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohto vlastníctva.
  b) Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, jej rodné číslo, veľkosť vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti, počet hlasov a deň zápisu do zoznamu.
  c) Do zoznamu členov spoločenstva sa vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva.
 2. Za trvania spoločenstva členstvo vzniká alebo zaniká prechodom, alebo prevodom vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti pričom nadobúdateľ vlastníctva sa stáva členom spoločenstva.
 3. Pri prevode vlastníctva na zamedzenie drobenia jednotlivých vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľností je stanovené, že novozniknuté vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti nemôžu mať výmeru menšiu ako 2000 m² poľnohospodárskej pôdy a 5000m² lesnej pôdy. Právne vzťahy ohľadne podielov menších ako 2000 m2, ktoré vznikli, nie sú limitom minimálnej výmery z hľadiska zachovania členstva v spoločenstve a ich nadobudnutia novým členom v  spoločenstve v pôvodnej výmere dotknuté.
 4. Pri prevode spoluvlastníckeho podielu okrem prevodu na osoby blízke, majú predkupné právo len členovia spoločenstva.
 5. Člen spoločenstva (spoluvlastník) môže zmluvou previesť svoj podiel na inú osobu len so súhlasom Valného zhromaždenia. To neplatí, ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu na spoluvlastníka spoločnej nehnuteľnosti, alebo príbuzných v  priamom rade a  súrodencov.
 6. Dohoda o prevode vlastníckeho podielu musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom vkladu do katastra nehnuteľnosti.
 7. Podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a osôb uvedených v § 10 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (osoby ,ktoré neuplatnili svoje práva o obnove pôdnych vlastníckych vzťahov, osoby, ktoré svoje vlastnícke právo nepreukázali a osoby, ktorých miesto trvalého pobytu nie je známe) spravuje Slovenský pozemkový fond, ktorý ich prenajme spoločenstvu na účely lesného hospodárstva a poľnohospodárstva.
 8. Členovi spoločenstva, ktorý vážnejšie poškodí jeho záujem /krádeže, poškodzovanie spoločného majetku a pod. / môže Valné zhromaždenie na návrh výboru obmedziť jeho práva člena spoločenstva a to podľa povahy a závažnosti previnenia, až na dobu troch rokov.
  Obmedzenie sa týka:
  a) právo voliť a byť volený do orgánov spoločenstva,
  b) právo hlasovaním spolurozhodovať o otázkach činnosti spoločenstva.
 9. Členstvo v spoločenstve zaniká:
  a) smrťou člena spoluvlastníctva
  b)zánikom vlastníckych práv člena spoločenstva ohľadne všetkých jeho spoluvlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti /predajom, darovaním . /

Článok V
Orgány spoločenstva

 1. Orgánmi spoločenstva sú :
  a / zhromaždenie
  b/ výbor
  c/ dozorná rada
 2. Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b možu byť volení členovia spoločenstva, alebo zástupcovia právnických osôb, ktorí sú členmi spoločenstva starší ako 18-násť rokov.
 3. Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou o spločenstve môže byť iba osoba , ktorá je spôsobilá na právne úkony.
 4. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.
 5. Volebné obdobie orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ a c/ bolo schválené na obdobie 5 rokov na čiastkových zhromaždeniach dňa 10. 9. 2017,11. 9. 2017 a 12. 9. 2017
 6. Členovi orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ a c/ možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny schváli valné zhromaždenie.
 7. Mandát člena voleného orgánu zaniká:
  a) Uplynutím volebného obdobia podľa odseku 5.
  b) Odvolaním člena orgánu spločenstva zhromaždením.
  c) Umrtím člena voleného orgánu spoločenstsva.
  d) Písomným vzdaním sa mandátu voleného člena orgánu doručeným výboru.
 8. Doplňujúce voľby do orgánu spoločenstva sa konajú na najbližšom zhromaždení v prípade, že voľbami do orgánov spoločenstva nebol zvolený žiadny náhradník podľa týchto stanov

Článok VI
Zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti, alebo s nimi nakladá. Výbor pozýva členov spločenstva na zasadnutie zhromaždenia písomnou pozvánkou.V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sidlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o riadne zhromaždenie, či ide o čiastkovú schôdzu alebo o mimoriadne zasadnutie zhromaždenia. Program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.
 2. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia, alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva obvodný lesný úrad. Obvodný lesný úrad má povinnosti výboru poodľa odseku 1.
 3. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá okresný úrad, pozemkový a lesný odbor. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastni zamestnanec miestného príslušného okresného úradu pozemkového a lesného odboru, ktorý ho bude viesť do zvolenia predsedu zhromaždenia.
 4. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí :
  a/ schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny a doplnky,
  b/ schvaľovať stanovy a ich zmeny,
  c/ voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,
  d/ rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 odst. 2,
  e/ rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom spoločenstrva,
  f/ schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku,
  g/ rozhodovať o rozdelení zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty,
  h/ rozhodovať o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti, alebo do družstva,
  i/ rozhodovať o zrušení spoločenstva,
  j/ rozhodovať o ďaľších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovania o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.
 5. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinnostiach 1 hlas, za každých aj začatých 500 dielov.
 6. Zhromaždenie rozhoduje podľa tohoto článku odst. 4 písm. a/,b/,d/,h/ a i/ nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva: v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje, alebo s ktorými nenakladá fond.
 7. Zhromaždenie mȏže zasadať formou čiastkových schȏdzi, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schȏdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva mȏže hlasovať len na jednej z čiastkových schȏdzi. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schȏdzach. Na zvolanie čiastkovej schȏdze sa primerane vzťahuje odst. 1 tohto článku.
 8. Výbor mȏže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa odst. 2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemȏže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa tohoto článku odst. 4 písm. a/až d/, h/ a i/
  9.Výbor je povinný informovať okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.
  Článok VII
  Výbor
 9. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva o spoločenstve, alebo stanovy, alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom o pozemkových spločenstvách iným orgánom spoločenstva.
 10. Výbor má 7 členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva.
 • Členov výboru spoločenstva volí zhromaždenie zo svojích členov priamou voľbou v tajnom hlasovaní
 • výbor si volí spomedzi seba predsedu a podpredsedu
 • výbor môže predsedu a podpredsedu v prípade porušenia stanov, alebo spoločenskej zmluvy, alebo pre neplnenia si svojích povinnosti kedykoľvek odvolať.
 1. Výbor koná za členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 odst. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy a vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, ale na spoločne obhospodárovaných nehnuteľnostiach, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobudnutia vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.
 2. Výbor za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu, ak zo zmluvy o spoločenstve, alebo zo stanov nevyplýva niečo iné. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je však na právny úkon, ktorý robí výbor predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného člena výboru.
 3. Predsedu spoločenstva v prípade jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo poverený člen výboru zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev.
 4. Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzavierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku a spôsobu úhrady straty.
 5. Finančnú agendu spoločenstva vedie hospodár-učtovník, ktorý musí mať podpísanú hmotnú zodpovednosť.

Článok VIII
Dozorná rada

1.Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

 1. Dozorná rada má troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlúčiteľné s členstvom vo výbore spoločenstva.
 2. Predseda dozornej rady, alebo ním poverený člen dozornej rady má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru s hlasom poradným.
 3. Na čele dozornej rady, stojí predseda dozornej rady. Členov dozornej rady volí zhromaždenie priamou voľbou v tajnom hlasovaní. Predsedu doroznej rady si volia členovia dozornej rady priamou voľbou v tajnom hlasovaní.
  5/ Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie ak dochádza, alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva.
  Článok IX
  Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

1.Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločenstva nehnuteľnosti, alebo s ktorým nakladá podľa § 10 odst. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvach, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V odst. 4 písm. a/,b/,d/,h/, a i/ tejto zmluvy.
2.Členstvo v spoločenstve za trvania spločenstva vzniká a zaniká prevodom, alebo prechodom vlastnického práva k podielu v spločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2.
3.Nadobudateľ vlastnického práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom, alebo prechodom vlastnického práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinnosti člena spoločenstva v rozsahu nadobudnutého podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastnického práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.
4.Pomer účasti členov spločenstva na výkone práv a povinosti vyplyvajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
5.Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v kastastri nehnuteľnosti na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinnosti vyplyvajúcich z členstva v spoločenstve, nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva, alebo rozhodnutím zhromaždenia.
6.Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecne ustanovenie o predkupnom práve/ § 140 OZ/ ak nejde o prevod podľa § 11 odst. 2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, mȏže ho predať tretej osobe.

 1. Prevod vlastnického práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých listoch vlastníctva a pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteťnosti je zakázaný.
 2. Prevod alebo prechod vlastnického práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti, alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.
 3. Zmluva o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti, aj jednotlivo na viacerých listinách, tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 odst. 5 /zákona NRSR č. 165/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. /
 4. Výnos z predaja oddelenej časti spoločenej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločenej nehnuteľnosti spravuje, alebo s nimi nenakladá fond, výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje, alebo s ktorými nakladá / §18 odst. 5 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z./ Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo o vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov, ododňa povolenia vkladu vlastnického práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.
 5. Odsek 10 sa primerane vzťahuje aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastnického práva vyvlastnením, sa primerane vzťahujú odseky 9 a 10 tohoto článku.
  12.Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť, alebo aj časť prenajať.
 6. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianského zákoníka § 87 odst. 1, § 9 odst. 1 až 3 a 7 až 10, § 10 odst. 4 a § 15 odst. 2 až 4 ak zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.

Článok X
Zrušenie a zánik spoločenstva
Spoločenstvo sa zrušuje :
1.Nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti jedným vlastníkom.
2.Dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
3.Vyhlásením konkurzu.
4.Rozhodnutím zhromaždenia.
5.Zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahuju všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti podľa § 70 až 75 Obchodného zákoníka.
6.Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.
Článok XI
Prevádzkové a organizačné opatrenia

 1. Ďalšie povinnosti výboru a predsedu spoločenstva:
  a/zabezpečuje písomnú agendu, nakladanie s písomnosťami, písomný styk s členmi spoločenstva a tretími osobami,
  b/zabezpečuje vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi a správu financií spoločenstva,
  c/zabezpečuje uzatvárenie zmlúv a ich dodatkov, vrátanie ich plnenia,
  d/zabezpečuje vystavovanie faktúr a úhrady faktúr za služby, vrátanie ich evidencie,
  e/zabezpečuje vyplatenie podielu na zisku do 30 dní od schválenia Valným zhromaždením,
  f/podiel na zisku bude vyplatený členom, ktorí boli členmi spoločenstva k 31.12. v roku, za ktorý sa podiel na zisku vypláca,
  g/podiel na zisku pre člena, ktorý zomrie a nebude na ňom vykonané dedičské konanie do 31.12. bude zadržaný do predloženia osvedčenia o dedičstve dedičom,
  h/nevyplatený podiel na zisku pre člena, ktorý zomrel a neprebehne po ňom v krátkej dobe dedičské konanie, alebo sa člen z neznámych dôvodov spoločenstvu na dlhší čas odmlčí, bude mu podiel na zisku vyplatený najviac za 3 roky spätne od roku, v ktorom si nárok na vyplatenie uplatní.
 2. Zvolávanie zhromaždenia:
  a) výbor zabezpečí miestnosť na konanie zhromaždenia s určením termínu,
  b) výbor pripraví pozvánky v súlade so zákonom a s článkom V zmluvy o pozemko-
  vom spoločenstve,
  c) výbor určí zodpovedných členov výboru a dozornej rady na prípravu správ a podkladov pre rokovanie zhromaždenia v písomnej forme a určí člena výboru na vedenie zhromaždenia / predsedajúceho /,
  d) výbor zabezpečí členov k prezenčným listinám.
 3. Organizácia zhromaždenia:
  a) pri prezentácii dostane každý člen lístok s počtom svojích hlasov a ak zastupuje iného člena spoločenstva na základe splnomocnenia, tak mu bude vystavený lístok so súčtom hlasov, ktoré dostal na základe splnomocnení,
  b) predsedajúci otvorí rokovanie, uvedie program rokovania podľa pozvánky a podá návrh na voľbu mandátovej a návrhovej komisie, každá s počtom 3 členov, dvoch overovateľov zápisnice zo zhromaždenia a v prípade konania volieb do orgánov spoločenstva navrhne aj volebnú komisiu,
  c) mandatná komisia kontroluje počet prítomných hlasov /podielov/ a po ich sčítaní predloží predsedajúcemu písomnú informáciu o počte prítomných hlasov z celkového počtu, aj v percentuálnom vyjadrení s konštatovaním, či je zhromaždenie uznášania schopné,
  d) každý člen spločenstva má právo zaujať stanovisko a podať návrh k prerokovaným bodom programu v rámci diskusie alebo rozpravy, ktorú vedie predsedajúci. O predčasnom ukončení diskusie rozhoduje zhromaždenie na návrh predsedajúceho. Časový limit na jeden príspevok je 5 minút, ak zhromaždenie nerozhodne inak,
  e) výbor pripraví písomný návrh na uznesenie zo zhromaždenia a tento odovzdá zvolenej návrhovej komisii na doplnenie a prípadné zmeny, návrhy na zmeny a doplnenia musia byť zrozumiteľné a vykonateľné,
  f) návrhová komisia zapisuje podnety a návrhy úloh, ktoré má zhromaždenie schváliť svojím uznesením po skončení diskusie. Na vyzvanie predsedajúceho jeden z členov mandátnej komisie predloží návrh zhromaždeniu na doplnenie a schválenie,
  g) predsedajúci zhromaždenia vyzve prítomných na hlasovanie a predloží návrh na uznesenie,
  h) po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci rokovanie zhromaždenia ukončí,
  i) o rokovaní zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať :
  • názov spopločenstva, dátum a miesto konania zhromaždenia,
  • prijaté uznesnie a výsledky hlasovania,
  • prílohy zápisnice, všetky písomné materiály z rokovonia podľa programu a prezenčnú listinu,
  • podpis predsedu, zápisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
  4/ Hlasovací poriadok :
  a) zhromaždenie rozhoduje výhradne verejným hlasovaním,
  b) o návrhu na uznesenie sa hlasuje za všetky body návrhu uznesenia naraz, ak zhromaždenie nerozhodne inak,
  c) pri hlasovaní o záležitostiach podľa článku V odst. 4 týchto stanov, každý člen má toľko hlasov, aký mu prináleží podľa počtu podielov na spoločnom majetku a koľko mu bolo dané ako zástupcovi na základe splnomocnenia,
  d) pri hlasovaní skrutátori zapíšu všetky hlasy. Osobitne za návrh /voľbu, uznesenie a pod./, proti návrhu a tých, ktorí sa hlasovania zdržali,
  e) návrh je schválený, ak je zhromaždenie uznášania schopné a počet hlasov za návrh je v súlade s článkom VI odst. 6 týchto stanov /nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva/.
 4. Voľby orgánov spoločenstva:
  a) návrh kandidátov do jednotlivých orgánov spoločenstva pripravuje výbor po predchádzajúcom súhlase navrhovaných kandidátov tak, aby tento návrh členovia spoločenstva dostali na Valnom zhromaždení,
  b) kandidátka sa navrhuje tak, aby počet kandidátov do výboru bol výšší aspoň o 2 kandidátov a do ostatných orgánov aspoň o 1 kandidáta,
  c) každý člen spoločenstva má právo voliť a byť volený. Predpokladom zápisu na kandidáta na kandidátsku listinu je jeho písomný súhlas prejavený najneskôr do 31.1 roku konania volieb,
  d) ustanovenie odseku 3 /organizácia zhromaždenia/ a odseku 4 /hlasovací poriadok/ tohoto článku sa primerane uplatňujú aj pri voľbách do orgánov spoločenstva,
  e) na základe konečného návrhu kandidátky do všetkých orgánov spoločenstva zabezpečuje voľby volebná komisia a výsledky volieb vyhlasuje predseda volebnej komisie,
  f) do orgánov spoločensva sú zvolení členovia s najväčším počtom hlasov,
  g) volebná komisia vyhotoví správu o výsledkoch volieb. Správu podpíšu všetci jej členovia a táto tvorí prílohu uznesenia zo zhromaždenia. Správa obsahuje:
  • miesto, dátum a čas konania volieb, mená členov volebnej komisie,
  • počet všetkých oprávnených hlasov a počet zúčastnených hlasov,
  • mená všetkých zvolených kandidátov do jednotlivých orgánov, počet získaných hlasov jednotlivými kandidátmi vrátane náhradníkov do orgánov spoločenstva,
  h) za zvolených členov výboru sa považujú prví siedmi kandidáti zaradení podľa počtu hlasov. Obdobne sa podľa poradia považujú za zvolených prví traja kandidáti do dozornej rady. Ďalší členovia kandidátky sa považujú za náhradníkov do volených
  orgánov v poradí, podľa získaných hlasov. Za predsedu spoločenstva a predsedu dozornej rady nie je volený náhradník. Novozvolené orgány spoločenstva sa zídu s končiacimi orgánmi do dvoch týždňov od konania volieb, aby si dohodli ďalší postup pri odovzdávaní agendy,
  i) dokumentáciu spojenú s konaním volieb a správu archivuje výbor spločenstva po dobu najmenej 5 rokov,
  j ) v prípade, že mandát zvoleného člena orgánu spoločenstva zanikne podľa článku V ods. 7 týchto stanov, príslušný orgán kooptuje za svojho člena prvého v poradí z náhradníkov a zmenu oznámi v súlade s § 25 ods. 4 písm. a) zákona 97/2013 príslušnému Okresnému úradu – pozemkový a lesný odbor. Článok XII
  Poľovníctvo
 5. V prípade záujmu uzatvára nájomnú zmluvu za účelom výkonu práva poľovníctva na pozemkoch Spoločenstva.
 6. Uprednostňovať záujemcov z  radov vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti Spoločenstva.
  Nájomnú zmluvu podpisuje predseda , podpredseda a  ďalší jeden člen výboru, po prejednaní a schválení vo výbore Spoločenstva.

Článok XIII
Záverečné ustanovenia

 1. Rušia sa stanovy spoločenstva zo dňa 21. 5. 2000.
  2.Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a ich účinnosť dňom ich schválenia zhromaždením spoločenstva.
  3.Práva a povinnosti týmito stanovami neupravené sa spravujú prislušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
  Stanovy boli schválené na čiastkových zhromaždeniach spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov Pasienkového pozemkového spoločenstva , nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.
  Stanovy prečítal na čiastkových valných zhromaždeniach členov spoločenstva p. Pavel Mak, dňa 10. 9. 2017, 11. 9, 2017 a 12. 9. 2017.
  V Heľpe dňa 12. 9. 2017
  Za výbor spoločenstva :
  Predseda spoločenstva : Pavel Mak ……………………
  Podpredseda spoločenstva: Michal Fiľo ….……………….
  Za dozornú radu spoločenstva :
  Predseda dozornej rady spoločenstva: Mária Oravkinová ……………………….